Pravidla zimního plavání

PRAVIDLA ZIMNÍHO PLAVÁNÍ

ZP1. DEFINICE

ZP1.1. Zimní plavání je plavecká soutěž v otevřené vodě v období od 1.10. do 30.4. Otevřenou vodou se rozumí přírodní vodní prostředí (řeka, jezero, rybník, otevřený bazén apod.).
ZP1.2. V zimním plavání rozlišujeme teplotu vody pojmenováním:

 • Ledová voda (sněhová) 4°C a níže
 • Studená voda 4,1 – 8°C
 • Chladná voda 8,1°C a více.
  ZP1.2.1 Způsob měření teploty vody a vzduchu před závodem:
  Teplota se měří teploměrem s dělením 0,2 st.C nebo jemnějším s přesností na jednu desetinu stupně.
  Měření teploty vody se provádí v hloubce 0,4 metrů pod hladinou.
  Teplota se určuje jako průměr z naměřených teplot na 3 různých místech trati.
  ZP1.3. Stojatá voda je taková, kde v žádném místě trati povrchová rychlost toku vody při bezvětří nepřekročí hodnotu 0,05 m.s-1 (3 m.min-1). Tratě vedené napříč proudem nebo stejnou měrou proti a po proudu lze hodnotit jako ve stojaté vodě, nepřekročí-li povrchová rychlost toku vody při bezvětří v žádném místě trati hodnotu 0,15 m.s-1 (9 m.min-1).
  Voda rychle tekoucí je taková, kde v proudu v místech startu a cíle nejdelší trati povrchová rychlost toku vody při bezvětří překročí v obou místech současně hodnotu 0,4 m.s-1 (24 m.min-1).
  Trať, kterou nelze klasifikovat jako ve stojaté vodě, je vedena ve vodě tekoucí. V tekoucí vodě jsou trati vedeny zásadně po proudu.
  ZP1.4. Soutěže v zimním plavání se pořádají zpravidla na tratích 100, 250, 500, 750 a 1000 metrů.
  ZP1.5. Maximální časové limity pro uplavání zvolené trati jsou pro dospělé:
  22 min ve vodě do 4°C včetně
  26 min ve vodě od 4,1°C do 8°C včetně
  30 min ve vodě nad 8°C.
  Pro dorostenecké kategorie jsou maximální časové limity poloviční.
  ZP1.6. Trať v otevřené vodě musí být označena z vody dobře viditelným označením na břehu. Při plavání po okruhu je vyznačena obrátkovými bójemi.
  ZP1.7. Startovní a cílové pole. V otevřeném bazénu je to jeho okraj. V přírodním vodním prostředí je to označená část břehu, hrana přístavního mola nebo pomyslná svislá rovina procházející mezi dvěma vyznačenými body či bójkami.

ZP 2. SOUTĚŽ V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

ZP2.1. Soutěže v zimním plavání se konají v období od 1.10. do 30.4.
ZP2.2. Klesne-li teplota vzduchu při soutěži pod –25°C, soutěž se nekoná.
ZP2.3. Povrchová rychlost toku vody v místě výstupu z vody nesmí ani při velmi dobrých podmínkách výstupu překročit 2,5 m.s-1 (9 km.h-1). Za těchto podmínek se soutěž nekoná.
ZP2.4. Soutěžní prostor ohraničený ledem musí mít tyto minimální rozměry:
a) 25 m délka, 6 m šířka pro soutěže bez určení pořadí s nejdelší tratí maximálně 500 m
b) 31,25 m délka, 8 m šířka pro ostatní soutěže plavané na pořadí do maxima 750 m, vyjma MR
c) 62,5 m délka, 10 m šířka pro MR, případně pro trať 1000 m.
Délkou se rozumí vzdálenost mezi obrátkovými bójemi. Obrátkové bóje jsou propojeny šňůrou na plovácích.
Šířkou se rozumí vzdálenost mezi protilehlými okraji vyřezaného ledového bazénu.
Odstraněný led, navršený po stranách soutěžního prostoru musí znesnadňovat náhodný pád do vody a prostor musí být na ledě zřetelně ohrazen a vyznačen. Takto vytvořený soutěžní prostor musí být opatřen schůdky nebo žebříkem pro vstup a výstup z vody. Divákům není vstup na led povolen.
ZP2.5. Soutěžící může v jednom dni startovat pouze na jedné trati.
ZP2.6. Soutěžící nesmí během soutěže použít nebo mít na sobě prostředek, který zvyšuje odolnost vůči chladu (neoprénový a jiný oděv, ponožky, rukavice, boty nad kotník apod.) s výjimkou plavecké čepice. Použití bot do vody je na zvážení každého soutěžícího.
ZP2.6.1 Plavky musí být z textilního materiálu nenabízejícího tepelnou nebo vztlakovou výhodu, nesmí překrývat krk, ramena a stehna pod úroveň rozkroku; případné nohavičky nesmí být delší než 5 cm pod rozkrok. Povoleny jsou rovněž dámské dvoudílné plavky.
ZP2.7. Kategorie žactva (do 14 let) se soutěží v zimním plavání nezúčastňuje.

ZP3. ROZHODČÍ

ZP3.1. Při závodech zimního plavání jmenuje řídící orgán zpravidla tento sbor rozhodčích:

 • vrchní rozhodčí
 • vrchní časoměřič a časoměřiči
 • vrchní cílový rozhodčí a cíloví rozhodčí
 • obrátkový rozhodčí a rozhodčí na trati
 • komisař bezpečnosti a doprovodníci
 • rozhodčí plaveckého způsobu pro závod v prsařském způsobu
 • lékař
 • ředitel trati
 • tajemník závodu
 • startér
 • hlasatel
 • zapisovatel. ZP3.2. Je-li závod hodnocen pouze pořadím v cíli, může funkci časoměřičů převzít vrchní rozhodčí (sledování časového limitu). Hlasatel se obsazuje pouze, je-li průběh závodu komentován místním rozhlasem. Dostatečný počet doprovodníků musí být zajištěn tam, kde se plavci vzdálí od možného místa výstupu z vody více než 10 m. Je-li trasa závodů přehledná, může funkci obrátkových rozhodčích a rozhodčích na trati převzít buď startér discipliny (např. při závodu po proudu) nebo vrchní rozhodčí, má-li z celého svého akčního prostoru nerušený přehled trasy, za níž bere zodpovědnost (např. bazénu nebo rybníku). Některé funkce lze v případě potřeby účelně slučovat. Jeden rozhodčí však nesmí zastávat funkce, jejichž činnost se časově překrývá: časoměřič v době od startu do doplavání posledního plavce, cílový rozhodčí v době od doplavání prvního až posledního plavce a podobně. Při závodu v bazénu může jedna dvojice (cílový rozhodčí a časoměřič) sledovat až čtyři plavce v jedné nebo sousedních drahách. ZP3.3. Stanovení minimálního počtu rozhodčích. Počet rozhodčích je závislý na parametrech trati, která může být:
  • trať v otevřeném bazénu
 • vrchní rozhodčí
 • startér (funkci startéra může zastávat i vrchní rozhodčí)
 • vrchní časoměřič
 • časoměřiči (minimálně jeden časoměřič pro dva plavce)
  • trať v přírodním vodním prostředí, kde jsou start i cíl v témže bodě
 • vrchní rozhodčí
 • startér (funkci startéra může zastávat i vrchní rozhodčí)
 • jeden časoměřič (funkci časoměřiče může zastávat i vrchní rozhodčí)
 • jeden cílový rozhodčí (pokud počet společně startujících plavců není vyšší než deset)
 • dva cíloví rozhodčí (pokud počet společně startujících plavců je vyšší než deset)
 • zapisovatel
  • trať v přírodním vodním prostředí, kde nejsou start a cíl v témže bodě
 • vrchní rozhodčí
 • startér (funkci startéra může zastávat i vrchní rozhodčí, pokud nezastává post časoměřiče nebo cílového rozhodčího)
 • časoměřič (funkci může zastávat i vrchní rozhodčí pokud nezastává post startéra nebo cílového rozhodčího)
 • jeden cílový rozhodčí (pokud počet společně startujících plavců není vyšší než deset)
 • dva cíloví rozhodčí (pokud počet společně startujících plavců je vyšší než deset)
 • zapisovatel

ZP4. POVINNOSTI ROZHODČÍCH

Vrchní rozhodčí

ZP4.1. Plně řídí všechny rozhodčí, schvaluje jejich jmenování do funkcí a vydává jim pokyny týkající se všech zvláštních ustanovení, nebo předpisů pro danou soutěž. Uplatňuje všechna pravidla a rozhodnutí ČSPS a rozhoduje ve všech otázkách, týkajících se vlastního průběhu soutěže, discipliny a závodu, jejichž konečné řešení není upraveno pravidly nebo rozpisem soutěže. Je přítomen při měření teploty vody a vzduchu před závodem.
ZP4.2. Je oprávněn kdykoliv zasahovat do závodu s cílem zajistit dodržování pravidel ČSPS.
ZP4.3. Rozhoduje o všech protestech vztahujících se k probíhající soutěži.
ZP4.4. Rozhoduje v případech, kdy rozhodnutí cílových rozhodčích nesouhlasí s naměřeným časem.
ZP4.5. Oznamuje krátkými hvizdy píšťalkou, že se blíží okamžik startu, a jakmile uzná, že jsou plavci připraveni, dá startérovi pokyn k zahájení závodu.
ZP 4.5.1 Hlásí shromážděným závodníkům průběžný čas do startu v minutových intervalech od 3 minut do startu. V poslední minutě od 30 sekund po 10 sekundách a od posledních 10 sekund odpočítává jednotlivé sekundy zbývající do startu.
ZP4.6. Diskvalifikuje plavce za porušení pravidel, které sám zjistil, nebo které mu bylo oznámeno oprávněnými rozhodčími.
ZP4.7. Je povinen přerušit závod

 • všech plavců, nastanou-li okolnosti ohrožující jejich bezpečnost nebo regulérnost závodu
 • kteréhokoliv plavce, projeví-li známky kritického vyčerpání (např. ztráta orientace, podstatný pokles rychlosti, nebezpečí utonutí); při posuzování míry vyčerpání může přihlédnout k vyjádření lékaře.
  ZP4.8. Může pověřit náhradníky za rozhodčí, kteří nejsou přítomni, neschopni činnosti, nebo u nichž bylo zjištěno, že nepracují dobře. Považuje-li to za potřebné, může pověřit i další rozhodčí.
  ZP4.9. Za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek před nebo při soutěži může po poradě s činovníky a lékařem soutěže zkrátit délku tratí.
  ZP 4.10. Pokud není na soutěži zajištěna přítomnost vozu zdravotní záchranné služby a lékaře, VR zakáže plavat na tratích 500 metrů a delších. Startér
  ZP4.10. Před startem zaujme takové stanoviště, aby jej všichni závodníci dobře viděli.
  ZP4.10.1 Při hromadném startu z hlubší vody (min. po kolena), po pokynu startéra “Do vody” odstartovat závod nejpozději do 30 vteřin, bez ohledu, zda jsou všichni startující připraveni na start ve vodě.
  ZP4.11. Na pokyn vrchního rozhodčího zvedne pravou paži (event. se startovní vlajkou) do svislé polohy.
  ZP4.12. Mávne napjatou paží směrem dolů a současně vydá zvukový signál. Vrchní časoměřič
  ZP4.13. Přidělí časoměřiče na jejich místa u startu a cíle.
  ZP4.14. Zajistí kontrolu a seřízení hodinek všech rozhodčích podle oficielního času 15 minut před startem závodu.
  ZP4.15. Vybere od každého časoměřiče záznamy časů jednotlivých plavců a v případě potřeby zkontroluje jejich stopky.
  ZP4.16. Zaznamená nebo potvrdí oficiální čas každého plavce. Časoměřiči
  ZP4.17. Měří a zaznamenávají čas každého přiděleného plavce. Stopky musí být ověřeny podle požadavku řídícího orgánu.
  ZP4.18. Při startovním signálu spustí stopky a zastaví je jedině na pokyn vrchního časoměřiče. Vrchní cílový rozhodčí
  ZP4.19. Určí místo každému z cílových rozhodčích.
  ZP4.20. Po závodě převezme od všech cílových rozhodčích podepsané cílové záznamy, určí výsledné umístění a předá je neprodleně vrchnímu rozhodčímu. Cílový rozhodčí
  ZP4.21. Jsou umístěni na cílové čáře tak, aby měli po celou dobu nerušený výhled na cíl.
  ZP4.22. Po doplavání každého plavce zaznamenají jeho umístění tak, jak je viděli.
  Poznámka: Cíloví rozhodčí nesmějí ve stejné disciplíně působit jako časoměřiči. Obrátkoví rozhodčí a rozhodčí na trati
  ZP4.23. Jsou umístěni tak, aby zajistili dodržování všech změn trati všemi závodníky podle rozpisu závodu a informacích o závodě předaných na schůzce před startem
  ZP4.24. Zaznamenají jakékoli porušení pravidel na záznamní lístky a hvizdem na píšťalku oznámí přestupek v okamžiku, kdy k porušení pravidel došlo.
  ZP4.25. Ihned po skončení závodu předají podepsané záznamní lístky vrchnímu cílovému rozhodčímu. Komisař bezpečnosti
  ZP4.26. Odpovídá vrchnímu rozhodčímu za všechny aspekty bezpečnosti spojené s provedením závodu.
  ZP4.27. Zkontroluje celou trať se zvláštním zaměřením na oblast startu a cíle, zda je bezpečná a zda na ní nejsou žádné překážky. Prohlédne všechny doprovodné lodě a zaručí, že jsou vhodné pro použití v závodě.
  ZP4.28. Řídí všechny doprovodníky. Určí místo působení a úsek zodpovědnosti každému z nich.
  ZP4.29. Spolu s lékařem závodu upozorňuje vrchního rozhodčího, nejsou-li podle jejich názoru podmínky vhodné pro konání závodu, a navrhuje změnu trasy nebo způsobu vedení závodu. Doprovodníci
  ZP4.30. Musí být obeznámeni se záchranou tonoucích a poskytováním první pomoci. Musí být vybaveni tak, aby za každých okolností mohli plavcům poskytnout potřebnou pomoc.
  ZP4.31. Nepustí žádného plavce v přiděleném úseku z dohledu. Udržují loď 5 až 10 m od plavců tak, aby mohli v případě potřeby zasáhnout. Lékař závodu
  ZP4.32. Odpovídá vrchnímu rozhodčímu za všechny zdravotní záležitosti týkající se soutěže a závodníků.
  ZP4.33. Informuje místní zdravotnická zařízení o charakteru soutěže a zajistí, aby v případě jakékoliv nehody mohli být postižení co nejrychleji převezeni do zdravotnického zařízení.
  ZP4.34. Spolu s komisařem bezpečnosti upozorňuje vrchního rozhodčího na nevhodné podmínky pro konání závodu a navrhuje změnu trasy nebo způsobu vedení závodu. Ředitel trati
  ZP4.35. Odpovídá řídícímu výboru, resp. pořadateli za správné vytýčení trasy.
  ZP4.36. Ručí za správné vyznačení prostoru startu a cíle, správnou instalaci veškerých zařízení a jejich způsobilost k provozu.
  ZP4.37. Ručí za správné vyznačení všech změn trasy (obrátek) a jejich osazení příslušnými rozhodčími před zahájením závodu.
  ZP4.38. Před zahájením soutěže prohlédne spolu s vrchním rozhodčím a komisařem bezpečnosti trasu a její značení Tajemník závodu
  ZP4.39. Shromáždí a připraví závodníky před každým závodem a zajistí vhodné prostory pro všechny závodníky v cíli.
  ZP4.40. Ručí za správné označení každého závodníka startovním číslem.
  ZP4.41. Zkontroluje přítomnost všech plavců ve shromažďovacím prostoru v požadovaném čase před startem závodu.
  ZP4.42. Ve vhodných intervalech informuje plavce a činovníky o čase zbývajícím do startu závodu až do pěti minut před startem, potom oznamuje vždy uplynutí jedné minuty.
  ZP4.43. Odpovídá za zabezpečení všeho ošacení a výzbroje plavců v prostoru startu a cíle. Zapisovatel
  ZP4.44. Zapisuje odstoupení ze závodu, vypisuje výsledky do oficiálních formulářů a podle potřeby vede záznamy pro ocenění družstev. Rozhodčí plaveckých způsobů
  ZP4.46. V průběhu závodu se pohybují podél trati.
  ZP4.47. Sledují dodržování příslušných pravidel pro daný plavecký způsob. Zároveň sledují také správnost provedení obrátek.
  ZP4.48. Jakékoli porušení pravidel hlásí vrchnímu rozhodčímu písemně uvedením závodu, jména plavce a přestupku.

ZP5. PRŮBĚH SOUTĚŽE

ZP5.1. Podle časového rozpisu závodu se na vyzvání tajemníka závodu či hlasatele soutěžící shromáždí v prostoru startu. Tajemník závodu provede startovní prezentaci podle startovní listiny.
ZP5.2. Start probíhá podle pokynů startéra buď z kraje břehu v případě mělké vody na startu nebo z vody, pokud je na startu hluboká voda. Start nelze provádět skokem.
ZP5.3. Start může být hromadný, v rozplavbách nebo intervalový. Intervalový start se provádí v intervalech minimálně jedné minuty.
ZP5.4. Po startu se závodník vydá směrem vytýčené tratě. Plavec musí závod dokončit ve vytýčeném cíli buď dohmatem nebo proplaváním pomyslné spojnice cílových bodů.
ZP5.5. Plavec musí dokončit závod v časovém limitu. Po uplynutí této doby je závod ukončen. Závodník, který nedokončí soutěž v limitu, není na zvolené trati nijak hodnocen.

Platnost pravidel od 3.9.2016